زندگی وابسته به دارو

زندگی وابسته به دارو

درمان های دارویی و روان شناختی در بهبود کیفیت زندگی و رفع علایم سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده اند. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی – رفتاری توام با دارو درمانی بر کیفیت زندگی و فراوانی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با علایم غالب اسهال بود.روش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 64 بیمار مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر بر اساس ملاک های تشخیص Rome-III انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه درمان شناختی رفتاری توام با دارو درمانی و دارو درمانی تنها تقسیم بندی شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس فراوانی وشدت علایم روده (BSS-FS) و آزمون کیفیت زندگی بیماران (QOL-IBS) IBS بود. داده های آماری از طریق کواریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه درمان شناختی – رفتاری توام با دارو درمانی نسبت به گروه دارو درمانی تنها, هم در مرحله پیش از درمان و هم در مرحله پس از درمان, به طور معنی داری بیشتر بود.(P<0.05) در زمینه فروانی و شدت علایم بین دو گروه پس از درمان اختلاف معنی دار بود (P<0.05) اما در مرحله پی گیری این اختلاف معنی دار به دست نیامد.نتیجه گیری: ترکیب درمان های روان شناختی توام با دارو درمانی می تواند در بهبود کیفیت زندگی و کاهش علایم سندرم روده تحریک پذیر با علایم غالب اسهال موثر باشد اما عدم استمرار در این نوع درمان ها منجر به عود علایم بیماری می شود.

داروخانه آنلاین جی دارو

مشاهده تمامی مطالب نویسنده

ارسال پاسخ