طبیعت و دارو

طبیعت و دارو

 دانشمندان طب سنتی ایران تحقیقات زیادی در مورد بیماری های زنان وزایمان داشته اند. بنا براین، مطالب زیادی در این مورد در متون طب سنتی وجود دارد. در یک تحقیق گسترده شش کتاب مختلف طب سنتی ایران که در قرن چهارم تا دوازدهم هجری نوشته شده اند، به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. این کتاب ها شامل: الابنیه عن حقایق الادویه، نگارش موفق الدین ابومنصور هروی ( قرن چهارم ه.ق)، مفردات قانون، اثر ابن سینا (قرن پنجم ه.ق)، الحاوی، نوشته محمد بن زکریای رازی (قرن ه.ق)، اختیارات بدیعی، اثرعلی بن حسین انصاری شیرازی (قرن هشتم ه.ق)، تحفه حکیم، اثر سید محمد مومن حسینی ( قرن دهم ه.ق)، مخزن الادویه، نوشته محمد حسین عقیلی خراسانی (قرن دوازدهم ه.ق ). داروها بر اساس بیان دانشمندان در مورد اثر دارو و تکرار آن در کتاب های مختلف اولویت بندی شدند. به منظور ایجاد خونریزی رحمی به 229 مورد دارو اشاره شده است که در این مقاله طبقه بندی آن ارایه می گردد. تا کنون بر روی اثرات این گیاهان بر ایجاد خونریزی رحمی تحقیقی انجام نشده است. لذا این تحقیق میتواند راهنمای مهمی جهت تحقیقات کاربردی در این زمینه باشد.

داروخانه آنلاین جی دارو

مشاهده تمامی مطالب نویسنده

ارسال پاسخ