روانشناسی دارو

تاردودیستونی یک دیستونی مستمر نادری است که در پی درمان با نورولپتیک ها پدید می آید. این مشکل از نظر درد و رنج همراه, ناتوانی ایجاد شده و مقاومت [...]