دارو های مسافرتی

 تبعیت دارویی بیمار به معنای پایبندی بیمار به رعایت دستورات دارویی که شامل مصرف به موقع و درست داروهای تجویز شده توسط پزشک می شود, است. این مطالعه با [...]