دارو های مسافرتی

دارو های مسافرتی

تبعیت دارویی بیمار به معنای پایبندی بیمار به رعایت دستورات دارویی که شامل مصرف به موقع و درست داروهای تجویز شده توسط پزشک می شود, است. این مطالعه با هدف تعیین میزان تبعیت از مصرف داروهای ضدفشارخون در بیماران قلبی مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا در شهر شیراز اجرا شد. مواد و روش: این مطالعه مقطعی که در سال 1396 بر روی 282 نفر از بیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) شهر شیراز که داروی ضد پرفشاری خون مصرف می کردند, انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تبعیت دارویی موریسکی که برای جامعه ایرانی روا و پایا شده بود, استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تست و آنوا تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تبعیت از داروهای ضدفشارخون در 95/76درصد از بیماران قلبی پایین بود. در حالی که 96/15 و 09/7 درصد از بیماران مورد مطالعه از تبعیت متوسط و بالای دارویی برخوردار بودند. بیشترین علل عدم تبیعیت از رژیم فشار خون خود در بیماران قلبی در این مطالعه فراموش کردن زمان مصرف دارو (2/76 درصد), مصرف نامنظم دارو در طول مسافرت یا هنگام ترک منزل (8/63 درصد) و خستگی ناشی از مصرف روزانه و مستمر دارو (5/58 درصد) بود. به علاوه نتایج نشان داد با افزایش سن تبعیت دارویی کاهش می یافت (001/0>P, 22/0-= r). بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بیش از دو سوم بیماران قلبی تبعیت پایینی از رژیم درمانی داروهای ضد فشارخون داشتند. علل شایع آن, فراموشی و یا عدم مصرف دارو در مسافرت بود. ارائه راهکارهایی در این زمینه برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود.

داروخانه آنلاین جی دارو

مشاهده تمامی مطالب نویسنده

ارسال پاسخ